Administrator

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem ze strony zustoniemus.pl jest spółka Twój Biznes Od Podstaw Sp. z o.o. (zwana dalej ZUS to nie MUS) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452693, o kapitale zakładowym 7000 PLN w całości wpłaconym.

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) ZUS to nie MUS nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, z zastrzeżeniem ust. 3. Dane przekazane przez użytkownika traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko do celów komunikacji pomiędzy użytkownikiem a ZUS to nie MUS oraz do wystawiania Faktur VAT.

3. ZUS to nie MUS może powierzyć część lub całość przetwarzanych przez siebie danych wybranemu przez siebie podwykonawcy usług IT w celu umożliwienia świadczenia tych usług.

Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych użytkowników

1. Przeglądanie zawartości strony zustoniemus.pl nie wymaga podawania przez użytkownika danych osobowych.

2. Zapisanie się na szkolenie lub indywidualne konsultacje wymaga podania danych kontaktowych, obejmujących imię, nazwisko i numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Dane te służą wyłącznie do komunikacji pomiędzy użytkownikiem a ZUS to nie MUS, a użytkownik ma prawo wnioskować o ich poprawienie, bądź zaprzestanie przetwarzania.

3. W przypadku, gdy użytkownik w toku komunikacji z ZUS to nie MUS zdecydował się na skorzystanie z płatnych usług ZUS to nie MUS, oraz przekazał ZUS to nie MUS wymagane ku temu dane (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe, numer NIP itp.), a dane te pokrywają się z danymi osobowymi przekazanymi uprzednio w związku z zapisaniem się na szkolenie lub indywidualne konsultacje, żądanie zaprzestania przetwarzania tych danych nie ma zastosowania do danych wymaganych do wystawienia Faktury VAT i realizacji płatności.