Regulamin

Informacje ogólne

 1. Niniejszym regulaminem objęty jest dostęp do płatnych szkoleń online w formie webinarów o zamkniętym dostępie, organizowanych pod marką ZUS to nie MUS przez firmę ReduTax Sp. z o.o. (zwaną dalej ReduTax) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000466253, o kapitale zakładowym 6200 PLN w całości wpłaconym.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) ReduTax nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom. Dane przekazane przez Zamawiającego traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko do celów komunikacji (w tym informacyjnej) pomiędzy ReduTax a Zamawiającym oraz do wystawienia Faktury VAT i udzielenia dostępu do zakupionego szkolenia.
 3. ReduTax prowadzi szkolenia (webinary) zgodnie z publikowaną ofertą dostępną na stronie internetowej zustoniemus.pl.

Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich Zamawiających. Przez Zamawiającego w niniejszym regulaminie rozumiane są osoby dokonujące zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu (osobistego lub osób delegowanych).
 2. Zgłoszeń uczestnictwa w szkoleniu należy dokonywać za pośrednictwem portalu Evenea.pl, zgodnie ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi danego szkolenia, lub danej edycji szkolenia. Wysłanie takiego zgłoszenia oznacza zawarcie umowy z ReduTax.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z automatycznym wyrażeniem zgody Zamawiającego na zapisanie użytego przez niego adresu email (bez innych danych osobowych) do newslettera informującego o kolejnych szkoleniach organizowanych przez ReduTax, przy czym Zamawiający może taką zgodę w każdej chwili wycofać.
 4. Zamawiający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rezygnacje z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłaszać ReduTax za pośrednictwem portalu Evenea.pl.
 2. Zwrot uiszczonej zaliczki przysługuje Zamawiającemu zgodnie ze szczegółowymi zasadami opublikowanymi na portalu Evenea.pl, dotyczącymi danego szkolenia, lub danej edycji szkolenia.
 3. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu, ReduTax ma prawo do zachowania pełnej opłaty uiszczonej przez zamawiającego za szkolenie.

Ceny szkoleń i warunki płatności

 1. Ceny szkoleń i warunki płatności oraz zwrotów publikowane są na portalu Evenea.pl, w opisach poszczególnych szkoleń i ich edycji.

Reklamacje

 1. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia szkolenia.
 2. Zamawiający zobowiązany jest do utrzymywania w tajemnicy wszelkich danych dostępowych przekazanych mu przez ReduTax.
 3. Dostęp do zakupionych materiałów wymaga niezawodnie działającego dostępu do Internetu. ReduTax nie jest odpowiedzialny za brak możliwości skorzystania z zakupionych szkoleń z powodu problemów technicznych z łączem Internetowym po stronie Zamawiającego lub na styku sieci szkieletowych różnych operatorów łącz internetowych, takich jak awaria, niewystarczająca przepustowość, zbyt duże opóźnienia sieciowe, straty pakietów, lub innych niezależnych od ReduTax.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu korzystania z usług ReduTax będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ReduTax.
 2. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu,  a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Zamawiającym, a ReduTax.
 3. ReduTax zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, z zastrzeżeniem, że zmiany te zostaną ogłoszone pisemnie na stronie internetowej zustoniemus.pl. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia z zastrzeżeniem, że nie dotyczą opłaconych już szkoleń. Niniejsza wersja regulaminu została ogłoszona w dniu 23.11.2015r.
 4. Wszelkie kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane według postanowień Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.