Regulamin współpracy afiliacyjnej

 

Warunki  Regulamin programu sprzedaży partnerskiej ZUS to nie MUS – model afiliacyjny 

Marka ZUS to nie MUS należy do spółki Twój Biznes Od Podstaw Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8, (61-806), NIP: 7831697326, REGON: 302366724

 1. Przystąpienie do programu partnerskiego jest jednoznaczne z akceptacją Warunków korzystania z usługi i postanowień zawartych w Regulaminie. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo, do zmiany warunków korzystania z usługi. Wszelkie wprowadzone w trakcie programu zmiany podlegają Warunkom korzystania z usługi. Kontynuowanie korzystania z Programu po takich zmianach, jest jednoznaczne z akceptacją ze strony użytkownika wszystkich zmian, które zostały wprowadzone. Naruszenie postanowień zawartych w Regulaminie i Warunków korzystania z Programu, spowoduje natychmiastowe wykluczenie uczestnika z Programu partnerskiego. Wiąże się to z utratą wszelkich zaległych płatności z tytułu prowizji.
 3. Warunki przystąpienia i korzystania z Programu:
 • By przystąpić do Programu partnerskiego musisz mieć ukończone 18 lat
 • Musisz mieszkać w Polsce
 • Musisz być człowiekiem  Konta zarejestrowane przez boty lub inne zautomatyzowane rozwiązania nie mogą brać udziału w Programie. 
 • Musisz udostępnić swoje dane, takie jak: pełne imię i nazwisko, ważny adres email i wszelkie inne informacje niezbędne do dokończenia procesu rejestracyjnego
 • Twoje konto może być używane tylko przez Ciebie. Dzielenie się danymi do logowania w Programie jest zabronione
 • Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie swojego konta i chronienie poufności hasła. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tego obowiązku w zakresie ochrony
 • Jedna osoba prawna nie może utrzymywać więcej niż jednego konta
 • Nie możesz używać Programu partnerskiego do celów nielegalnych lub niedozwolonych przepisami prawa.
 1. Po zarejestrowaniu się w Programie partnerskim otrzymasz unikatowy kod partnerski. Możesz umieścić linki, bannery lub inne materiały, które dostarczamy wraz z kodem partnerskim, w swojej witrynie, newsletterze lub innych wiadomościach, które wysyłasz do swoich odbiorców.

Dodatkowo otrzymasz kod embed, który możesz umieścić na stronie www. 

 1. Linki partnerskie powinny odnosić użytkownika na stronę oferowanego produktu. W przypadku sprzedaży produktu dokonanej za pośrednictwem zamieszczonego przez Ciebie linku afiliacyjnego, otrzymasz prowizję w wysokości zgodnie z tabelą prowizji  liczoną od wartości netto zamówienia. Linki afiliacyjne są automatycznie śledzone i raportowane przez nasze systemy.
 2. Prowizja nie zostanie przyznana, jeżeli nasz system nie wykryje, że sprzedaż nastąpiła za pośrednictwem dedykowanego linku. Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych za pośrednictwem oszustw, nielegalnych lub zbyt agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.
 3. Wypłata środków należnych uczestnikowi Programu, z tytułu prowizji nastąpi do 14 dni od daty wystawienia faktury lub rachunku. Partner wystawia fakturę lub rachunek najpóźniej 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy, przy czym w przypadku, gdy Partner uzna, że prowizja jest zbyt niska może wystawić fakturę lub rachunek w terminie późniejszym za pełne miesiące kalendarzowe do tego momentu nie rozliczone. 
 4. Nie możesz kupować produktów przeznaczonych do własnego użytku poprzez linki partnerskie.
 5. Obowiązki wynikające z przystąpienia do Programu partnerskiego

Przystępując do programu partnerskiego ponosisz wyłączną odpowiedzialność za:

 • techniczne działanie Twojej witryny i wszystkich powiązanych urządzeń
 • upewnienie się, że wyświetlanie linków partnerskich w Twojej witrynie nie narusza jakichkolwiek porozumień między Tobą, a osobami trzecimi
 • dokładność, prawdziwość i stosowność materiałów zamieszczanych w Twojej witrynie (wszelkie materiały związane z produktem i informacje dotyczące linków specjalnych)
 • zapewnienie, że materiały zamieszczone na Twojej stronie nie naruszają praw osób trzecich (np. praw autorskich, znaków towarowych, prywatności)
 1. Ograniczenia odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, szczególne lub wtórne (lub utratę dochodów, zysków lub danych) powstałych w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód.

 

 1. Siła wyższa

Jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, poza kontrolą którejkolwiek ze stron, niemożliwe do przewidzenia, które wpłynęło na zdolność strony do wykonania postanowień Ogólnych Warunków, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków

 1. Wypowiedzenie umowy 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczone od pierwszego dnia roboczego po złożeniu wypowiedzenia. 

W przypadku naruszenia postanowień regulaminu każda strona może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

 

 1. Inne postanowienia 

Twój Biznes Od Podstaw Sp. z o.o. może zmieniać Ogólne Warunki w dowolnym czasie. O takich zmianach Partner zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Jeśli Partner nie zaakceptuje zmian Ogólnych Warunków, może rozwiązać umowę zgodnie z jej warunkami. Jeśli Partner nie rozwiąże umowy w przeciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianach, będzie to oznaczało akceptację zmienionych Ogólnych Warunków.

 

 1. Prawo właściwe 
 1. Prawem właściwym dla Ogólnych Warunków oraz wszelkich porozumień pomiędzy ZUS to nie MUS a Wydawcą będzie prawo polskie, zaś wszelkie spory wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków lub innych porozumień pomiędzy ZUS to nie MUS a Wydawcą będą rozstrzygane przed właściwym sądem w Polsce.
 2. Wszelkie spory pomiędzy ZUS to nie MUS, a Partnerem wynikające z postanowień Ogólnych Warunków, zarówno jeśli postanowienia te znajdują swe pełne, jak i częściowe zastosowanie, jak również wynikające z postanowień kolejnych umów i/lub jeśli dotyczą one kwestii spornych nie objętych umowami i/lub kwestii uznanych za sporne tylko przez jedną ze stron, będą bez wyjątku rozstrzygane przed sądem właściwym ze względu na miejsce siedziby firmy ZUS to nie MUS. Kwestie sporne będą rozstrzygane w ten sposób tylko w przypadkach, w których obie strony nie będą w stanie osiągnąć porozumienia.
 3. W przypadkach, w których decyduje ZUS to nie MUS, postępowanie sądowe będzie mogło być prowadzone przed sądem właściwym ze względu na miejsce działania ZUS to nie MUS, o ile inne przepisy prawa polskiego nie wykluczają takiej możliwości.
 4. Jeśli którekolwiek z postanowień Ogólnych Warunków narusza obowiązujące w Polsce prawo, będzie ono zmienione w taki sposób, by przy zachowaniu jego oryginalnego znaczenia, doprowadzić do zgodności z aktualnym stanem prawnym.

 

© ZUS to nie MUS Afiliacja | Wszystkie prawa zastrzeżone 2020

 

Tabela prowizji: 

Książki w wersji papierowej i PDF – 50% wartości netto 

Konsultacje – 25% wartości netto 

Audyt dokumentacji pracowniczej – 20% wartości netto 

Kursy online – 50% wartości netto