Spółka z o.o.

Zarząd spółki z o.o. – jego obowiązki i odpowiedzialność

Czworo ludzi (kobiet i mężczyzn) stojących w grupie przy dużym oknie i rozmawiających. Na dole grafiki napis Zarząd spółki z o.o. - obowiązki i odpowiedzialność"

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) pełni kluczową rolę w jej codziennym funkcjonowaniu oraz strategicznym zarządzaniu. To właśnie zarząd odpowiada za podejmowanie decyzji, które mają bezpośredni wpływ na rozwój firmy, jej stabilność finansową oraz relacje z klientami i kontrahentami. W ramach swoich obowiązków, zarząd musi stawić czoła wielu wyzwaniom, a ich działania są szczegółowo regulowane przez przepisy prawa, co wiąże się z dużą odpowiedzialnością prawną i finansową. W dzisiejszym  wpisie omówimy główne zadania zarządu spółki z o.o. oraz zakres odpowiedzialności, jaką ponoszą członkowie zarządu w związku z zarządzaniem spółką. 

To niezbędna wiedza zarówno dla obecnych, jak i przyszłych członków zarządu, a także dla wszystkich tych, którzy chcą lepiej zrozumieć funkcjonowanie spółki z o.o..

 

Kluczowe obowiązki zarządu spółki z o.o.

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pełni fundamentalną rolę w jej funkcjonowaniu, zarządzaniu oraz reprezentacji. Poniżej przedstawiamy najważniejsze obowiązki, które zarząd musi wypełniać zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (KSH).

Zgłaszanie zmiany danych do KRS ( art. 168 oraz 166 KSH)

Jednym z kluczowych obowiązków zarządu jest zgłaszanie wszelkich zmian danych spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zarząd informuje KRS o zmianach nazwy, przedmiotu działalności, numerów PKD, adresu w przypadku zmiany miejscowości, wspólników czy członków zarządu oraz ich danych osobowych. W ten sposób KRS może ujawnić te zmiany w rejestrze. Zaniedbanie tego obowiązku może prowadzić do nałożenia kar finansowych oraz utrudnień w działalności spółki.

Zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego (art. 171 KSH)

Zakładając spółkę, zarząd zgłasza ją do urzędu skarbowego. Jeśli spółka została założona system S24, czynność tą należy wykonać w ciągu 14 dni od daty uzyskania wpisu do KRS. Przy zakładaniu spółki tradycyjną metodą, zgłoszenie do urzędu skarbowego zarząd składa wraz z dokumentami do KRS. Dodatkowo, zakładając spółkę przez S24, należy opłacić podatek PCC w wysokości 0,5% od wartości wniesionych kapitałów oraz złożyć deklarację PCC-3. Zarząd zgłasza także każdą zmianę dotyczącą umowy spółki, zatrudnienia pracowników, adresu czy biura rachunkowego do urzędu skarbowego.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Prowadzenie księgi udziałów (art. 188 KSH)

Zarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie księgi udziałów, w której muszą być zapisane dane wspólników, liczba i wartość ich udziałów, oraz wszelkie zmiany w tych danych. Księga ta musi być na bieżąco aktualizowana.

Wkłady własne wspólników (art. 189 KSH)

Zarząd dba, aby wkłady wniesione przez wspólników do spółki nie zostały im zwrócone przed likwidacją spółki. Jedyną wypłatą, do jakiej mają prawo wspólnicy, jest dywidenda.

Prowadzenie spraw spółki (art. 201 i 204 KSH)

Zarząd odpowiada za prowadzenie spraw spółki, co obejmuje zarządzanie codziennymi operacjami oraz reprezentację spółki. Ponosi również odpowiedzialność za realizację zadań przez ewentualnych pracowników. Zawiera także wszelkie umowy w imieniu spółki i w wyjątkowych sytuacjach może udzielić pełnomocnictwa wspólnikom lub pracownikom lub też powołać prokurenta do reprezentacji spraw spółki.

Zakaz konkurencji wobec spółki (art. 211 KSH)

Członkowie zarządu nie mogą podejmować działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki, w której pełnią rolę w zarządzie. Nie mogą posiadać więcej niż 10% udziałów w konkurencyjnej spółce. Jednak zakaz też można znieść za zgodą wspólników.

Obsługa wspólników

Zarząd współpracuje ze wspólnikami, w tym:

  • przedstawia do zatwierdzenia sprawozdanie roczne,
  • udostępnia do wglądu i zatwierdzenia fakty zbycia czy wydzierżawienia przedsiębiorstwa,
  • uzyskuje zgodę wspólników na nabycie i zbycie nieruchomości oraz zaciąganie zobowiązań (jeśli umowa spółki tego wymaga),
  • zwołuje posiedzenia zwyczajne i nadzwyczajne wspólników,
  • prowadzi księgę protokołów z posiedzeń.

Wypełnianie tych obowiązków przez zarząd zapewnia prawidłowe funkcjonowanie spółki, transparentność jej działań oraz zgodność z przepisami prawa. Dba również o stabilność finansową spółki. 

Nie zawsze jednak da się wszystko przewidzieć i czasami zdarzają się sytuacje, kiedy w spółce pojawiają się problemy natury finansowej – spółka staje się niewypłacalna.

I chociaż spółka sama odpowiada za swoje zobowiązania, to w przypadku problemów finansowych zarząd może być pociągnięty do odpowiedzialności za powstałe długi – jeśli spółka nie jest w stanie spłacić swoich długów. Przyjrzyjmy się, jak wygląda odpowiedzialność członków zarządu oraz prezesa w takich sytuacjach.

 

Odpowiedzialność zarządu za niewypłacalność spółki z o.o.

Gdy spółka zaczyna doświadczać problemów finansowych, a zarząd nie podejmuje odpowiednich działań, wierzyciele mogą złożyć pozwy o nakazy zapłaty. Jeśli spółka nie spłaca swoich zobowiązań, nie ma możliwości ich pokrycia z majątku spółki, to komornik może orzec jej niewypłacalność. W takiej sytuacji wierzyciele mogą wystąpić do sądu przeciwko członkom zarządu, starając się udowodnić, że celowo podejmowali błędne decyzje prowadzące do niewypłacalności. Procesy sądowe mogą trwać latami, a wyrok negatywny dla zarządu może skutkować obciążeniem ich prywatnego majątku.

Jak zarząd spółki może zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością?

Tak więc, aby uchronić się przed odpowiedzialnością majątkową, członkowie zarządu mają 3 możliwości: 

  1. Terminowe zgłoszenie wniosku o upadłość: złożenie wniosku do KRS o upadłość spółki w terminie 30 dni od momentu zaistnienia niewypłacalności, chroni zarząd przed odpowiedzialnością. Jednak zaniedbanie tego obowiązku lub opóźnienie może prowadzić do osobistej odpowiedzialności majątkowej członków zarządu. Składając wniosek o upadłość w terminie, zarząd chroni się przed osobistą odpowiedzialnością finansową. Więcej na temat tego, jak liczyć termin niewypłacalności możesz przeczytać TUTAJ.
  2. Kontrola finansów: Regularne monitorowanie przepływów finansowych w spółce pozwala na wczesne wykrycie problemów i podjęcie odpowiednich działań.
  3. Ubezpieczenie OC: Dobrze dobrane ubezpieczenie może zredukować ryzyko finansowe dla zarządu. Ubezpieczenie to nie gwarantuje pełnej ochrony, ale może znacząco zredukować ryzyko związane z zarządzaniem spółką. Ważne jest, aby zakres ubezpieczenia był dobrze dostosowany do specyfiki działalności spółki oraz ryzyka, z którym się wiąże.

Rola zarządu w spółce z o.o. jest kluczowa dla jej prawidłowego funkcjonowania. Zarząd musi nie tylko zarządzać operacyjnie spółką, ale także przestrzegać szeregu obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych. Odpowiedzialność zarządu jest znacząca, ale odpowiednie działania, takie jak terminowe zgłaszanie upadłości i ubezpieczenie OC, mogą znacząco zmniejszyć ryzyko osobistej odpowiedzialności finansowej. Dzięki temu zarząd może skupić się na rozwijaniu spółki i realizacji jej celów biznesowych.

Jeżeli chcesz poznać inne zagadnienia związane z założeniem spółki, prowadzeniem, wypłacaniem pieniędzy z ominięciem podwójnego opodatkowania, to koniecznie zajrzyj do naszego kursu:

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.