Firma w kryzysie

Restrukturyzacja – metoda na wyjście z tarapatów firmy

restrukturyzacja

Wiele firm w czasach kryzysu gospodarczego ma spore problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Czasami pomimo wielu prób polubownego załatwienia sprawy jedyną metodą jest przeprowadzenie restrukturyzacji

Co znaczy „przeprowadzić restrukturyzację”?

Restrukturyzacja jest to postępowanie, w wyniku którego dłużnik niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością może zawrzeć z wierzycielami układ, na mocy którego spłaci wierzytelności na zasadach przyjętych przez obie strony bez konieczności ogłaszania upadłości i zakończenia działalności gospodarczej.

“VADEMECUM SPÓŁKI Z O.O.”

Kompleksowa pozycja omawiająca prostym językiem wszystkie aspekty prowadzenia firmy w formie spółki z o.o..

Jaki jest cel restrukturyzacji?

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli (art. 3 ust. 1 prawo restrukturyzacyjne).

 

Czym różni się upadłość od restrukturyzacji?

Upadłość jest to stan, w którym dłużnik stał się niewypłacalny, czyli utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań, a stan ten utrzymuje się ponad 3 miesiące. Upadłość dotyczy dłużnika, który nie ma szans na wyjście ze stanu niewypłacalności i musi zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej.

Restrukturyzacja również dotyczy dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością, jednakże jej celem jest spłata wierzycieli bez konieczności zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej. Restrukturyzacja ma umożliwić dłużnikowi powrót do płynności finansowej. Restrukturyzacja jest alternatywą dla upadłości, ponieważ umożliwia niewypłacalnemu dłużnikowi wyjście z trudnej sytuacji finansowej i prowadzenie w dalszym ciągu działalności gospodarczej.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Kto może przeprowadzić restrukturyzację?

Zdolność restrukturyzacyjną co do zasady posiada przedsiębiorca w rozumieniu kodeksu cywilnego. Jest nim osoba fizyczna, osoba prawna i inna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Ustawodawca przyznał również zdolność restrukturyzacyjną:

  • spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółce akcyjnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • wspólnikowi osobowych spółek handlowych, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
  • wspólnikowi spółki partnerskiej.

Zdolności restrukturyzacyjnej przede wszystkim nie posiadają: Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, banki krajowe, Bank Gospodarstwa Krajowego, oddziały banków zagranicznych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, fundusze inwestycyjne (art. 4 prawa restrukturyzacyjnego). 

 

Jakie są sposoby na przeprowadzenie restrukturyzacji?

Ustawa prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery tryby postępowania restrukturyzacyjnego (art. 2 prawo restrukturyzacyjne):

  • postępowanie o zatwierdzenie układu;
  • przyspieszone postępowanie układowe;
  • postępowanie układowe;
  • postępowanie sanacyjne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.

Related Posts