Spółka z o.o.

Jak wnieść aport do Spółki z o.o.

kasa fiskalna

Bardzo wielu przedsiębiorców chce zmienić formę prowadzenia swojej firmy z JDG na spółkę. Można to zrobić na trzy sposoby. Otworzyć spółkę i zamknąć JDG, można przekształcić spółkę, ale też można wnieść aport do spółki. I właśnie dziś wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę.

Aport – czym on jest?

Jest to niepieniężny wkład wniesiony do spółki, w zamian za jej udziały. Polega to na tym, iż wspólnik przenosi własność przedmiotu aportu na spółkę, a w zamian otrzymuje określoną liczbę udziałów.

Należy zauważyć, iż wniesienie do spółki wkładów (zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych), jest jednym z warunków koniecznych do spełnienia już w trakcie jej zakładania. Wkłady te służą pokryciu obejmowanych przez wspólników spółki z o.o. udziałów w kapitale zakładowym.

“VADEMECUM SPÓŁKI Z O.O.”

Kompleksowa pozycja omawiająca prostym językiem wszystkie aspekty prowadzenia firmy w formie spółki z o.o..

Co może być przedmiotem aportu?

Aport musi być realny, zbywalny, mieć określoną wartość majątkową, a także powinien być ujęty w bilansie jako aktywa. Mogą nim być m.in.:

  • nieruchomości
  • rzeczy ruchome
  • prawa rzeczowe (np. udział we współwłasności, własność przedsiębiorstwa lub jego części)
  • majątkowe prawa autorskie
  • prawa obligacyjne (np. udziały w innej spółce, obligacje, wierzytelności wspólnika).

Art. 14  § 1 ksh mówi, iż wkładem do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.

Jak prawidłowo wnieść aport do spółki?

Przede wszystkim muszą znaleźć się w umowie spółki odpowiednie postanowienia w tym zakresie. Mówi o tym art. 158 § 1 ksh według którego, jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia kapitału zakładowego ma być aport (w całości lub w części), umowa spółki powinna szczegółowo określać:

  • przedmiot tego wkładu oraz jego wartość
  • osobę wspólnika wnoszącego aport
  • liczbę objętych w zamian udziałów
  • wartość nominalną objętych udziałów.

Co ważne! Przedmiotu aportu nie możemy wnieść do spółki, jeżeli założyliśmy ją elektronicznie, czyli przy wykorzystaniu wzorca umowy S24. Wówczas kapitał zakładowy można pokryć jedynie wkładem pieniężnym. O zakładaniu spółki drogą elektroniczną oraz tradycyjną możesz więcej przeczytać TUTAJ.

Wniesienie aportu przez wspólnika lub wspólników spółki należy zaznaczyć na formularzu KRS-W3 w trakcie zgłaszania spółki do sądu rejestrowego. Fakt ten musi również zostać odnotowany w oświadczeniu zarządu o wniesieniu kapitału, składanym jako załącznik do powyższego formularza. Po wniesieniu wkładu pozostaje on do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki.

A co w przypadku, gdy chcemy wnieść aport do spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, ale już po jej rejestracji?

Oczywiście taka sytuacja jest możliwa. Należy wówczas dokonać zmiany umowy spółki w części dotyczącej m.in. wysokości kapitału zakładowego, czy wniesionych przez wspólników wkładów.

Umowa powinna określać również:

– przedmiot aportu oraz jego wartość
– osobę wspólnika wnoszącego aport
– liczbę objętych w zamian udziałów i ich wartość.

Należy pamiętać, iż za każdym razem, gdy do spółki wnosimy aport, umowa spółki z o.o. powinna szczegółowo wskazywać ww. informacje. Dotyczy to również sytuacji, gdy umowa spółki przewiduje możliwość podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki (w określonej wysokości i w określonym czasie). Niestety zwiększenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu na podstawie tylko i wyłącznie podjętej uchwały wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego, nie będzie wystarczające.

Dla zapewnienia prawidłowego i skutecznego nabycia przez spółkę majątku będącego przedmiotem aportu, niekiedy konieczne jest zawarcie dodatkowej umowy między wspólnikiem wnoszącym niepieniężny wkład a spółką, czyli tzw. umowę rozporządzającą (przenoszącą umówiony wkład na spółkę).

Kwestia konieczności zawierania umowy dodatkowej jest kwestią sporną. Co do zasady uważa się, iż umowa spółki, w której wspólnicy zobowiązują się do wniesienia określonego wkładu, jest umową zobowiązującą w myśl art. 155 kc, czyli, że ma podwójny skutek – umowa zobowiązująca do rozporządzenia określonym prawem przenosi (jednocześnie) to prawo na nabywcę. Tak więc umowa spółki z o.o. powinna, co do zasady, przenosić jednocześnie ten wkład na spółkę. Taka sytuacja będzie miała miejsce, o ile nie zastrzeżemy inaczej w umowie albo gdy przedmiotem wkładu są rzeczy oznaczone jedynie co do gatunku, albo rzeczy przyszłe.

Niestety nie wszyscy podzielają takie stanowisko. Podnoszą, iż umowa spółki jest umową zawieraną między wspólnikami, a nie między wspólnikiem wnoszącym wkład a spółką. Tak więc w wielu swoich orzeczeniach Sąd Najwyższy prezentuje stanowisko, iż konieczne jest zawieranie dodatkowych umów tzw. umów aportowych. Nawet jeśli mamy do czynienia z aktem założycielskim w formie aktu notarialnego, czy też oświadczeniem o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym składanym w formie wymaganej do przeniesienia danego aktywa do spółki.

Zatem najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie zawarcie dodatkowej umowy rozporządzającej (obok aktu założycielskiego, umowy spółki, czy też złożenia oświadczenia o objęciu udziałów). Dzięki temu nastąpi skuteczne nabycie majątku będącego przedmiotem aportu.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Wycena aportu – czy jest konieczna?

 Aby móc skutecznie wnieść aport do spółki z o.o., musimy go wycenić. Przepisy kodeksu handlowego nie wymagają, aby wyceny dokonywał biegły rewident, tak jak jest to w przypadku chociażby spółki akcyjnej.

 Tak więc oceny wartości przedmiotu wkładu mogą dokonać sami wspólnicy – o ile wycena nie nastręcza im pewnych trudności. W szczególności dzieje się tak w przypadku środków obrotowych, czy rzeczy oznaczonych co do gatunku. Niekiedy wskazuje się, iż właściwą wyceną jest podanie wartości zbywczej przedmiotu aportu. To taka wartość, jaką przedmiot ten uzyskałby na wolnym rynku w trakcie jego sprzedaży w dniu zawarcia umowy spółki.

Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy wycena wartości aportu jest dla wspólników problematyczna. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy mamy do czynienia np. z wniesieniem do spółki nieruchomości (prawa własności czy użytkowania wieczystego), nietypowych aktywów, udziałów, akcji, czy też praw majątkowych na dobrach niematerialnych. Wówczas potrzebna jest specjalistyczna wiedza i kwalifikacje.

Odpowiednia wycena aportu jest bardzo ważna. Zaniżenie lub zawyżenie wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego, wiąże się z pewnymi konsekwencjami dla wnoszącego.

Zaniżenie wartości aportu

Jeżeli wartość wnoszonego aportu została znacznie zaniżona w stosunku do jego wartości zbywczej w chwili zawarcia umowy spółki, to wspólnik, który wniósł wkład, jest obowiązany wyrównać spółce brakującą wartość. Zobowiązani solidarnie z nim są także członkowie zarządu, którzy wiedząc o zaniżeniu wartości wkładu niepieniężnego, zgłosili spółkę do rejestru.

Zawyżenie wartości aportu

Sytuacja zawyżenia wartości aportu ma miejsce wówczas, gdy określono jego wartość na kwotę wyższą, niż jest w rzeczywistości. Może to skutkować przyznaniem wnoszącemu wspólnikowi nieadekwatnej do wniesionego wkładu ilości udziałów w kapitale zakładowym. 

Dla ustalenia wartości aportu miarodajny jest moment zawarcia umowy spółki/uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego.

Odpowiednia wycena aportu ma znaczenie również dla Urzędu Skarbowego. Wniesienie do spółki z o.o. niepieniężnego wkładu, skutkuje powstaniem przychodu po stronie podmiotu wnoszącego. Przychodem jest w tym przypadku wartość rynkowa przedmiotu aportu określona w umowie spółki z o.o. (za wyjątkiem wniesienia przedsiębiorstwa).

Jak widzimy, wniesienie aportu do spółki z o.o. jest możliwe nie tylko w chwili jej rejestracji, ale również później. Jednakże należy pamiętać o prawidłowym jego wniesieniu i wycenie, którą lepiej zlecić profesjonaliście.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.