Jednoosobowa Działalność Gospodarcza, Spółka z o.o.

Rejestracja znaku towarowego krok po kroku

mężczyzna stojący na występie sklanym, z napisem step 2, za nim znajduje się kamień z napisem step 1, a przed nim znajduje się kamień z napisem step 3 (rejestracja znaku towarowego krok po kroku)

Rejestracja znaku towarowego naszej firmy ma wiele zalet. Wie o tym każdy przedsiębiorca, który od podstaw budował swoją markę. Dbał o to, aby była rozpoznawalna na rynku. Posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego podniesie dodatkowo wiarygodność i prestiż Twojej marki, a także pomoże Ci w walce z nieuczciwą konkurencją.

 

Zacznijmy jednak od podstaw.

 

Czym jest znak towarowy?

Znaki towarowe pełnią kluczową rolę w działalności handlowej. Służą one do identyfikacji produktów lub usług oferowanych przez określonego przedsiębiorcę. Dzięki nim klienci są w stanie odróżnić produkty podobnego rodzaju, lecz oferowane przez różne firmy. To właśnie znaki towarowe stanowią fundament w budowaniu marki, kształtując jej wizerunek i reputację. Prawa autorskie zapewniają ochronę znaków towarowych, co oznacza, że ich wykorzystywanie bez uprzedniej zgody właściciela jest nielegalne. W Polsce kwestie dotyczące znaków towarowych oraz ich rejestracji są uregulowane w ustawie Prawo własności przemysłowej.

 

Jak dokonać rejestracji znaku towarowego?

Rejestracja znaku towarowego oznacza, iż na zgłoszony znak towarowy zostało przydzielone prawo ochronne. Dokonuje tego Urząd Patentowy i jest to czynność odpłatna. Więcej na ten temat możesz przeczytać TUTAJ.

A oto ścieżka, jaką musisz przejść, aby dokonać rejestracji znaku towarowego:

Zgłoszenie znaku towarowego

Zgłosić znak towarowy możesz osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Patentowym. Możesz przesłać je również pocztą lub złożyć przez internet – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP. Ponadto możesz również wysłać zgłoszenie faxem, ale wówczas oryginał i tak musisz dostarczyć do urzędu patentowego w terminie 30 dni.

Rejestracji znaku może dokonać nie tylko przedsiębiorca, ale również osoba fizyczna. 

Zgłoszenie znaku towarowego polega na złożeniu wniosku, w którym musisz we właściwy sposób przedstawić lub wyrazić swój znak towarowy. Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku. Przypomnijmy, znak towarowy może przybrać przeróżne formy: graficzne, słowne, słowno-graficzne, muzyczne, przestrzenne… Ustawa Prawo własności przemysłowej nie zamyka katalogu oznaczeń, które można zarejestrować jako znaki towarowe.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

W praktyce oznacza to, że:

  • jeżeli znak towarowy jest literą, cyfrą, napisem, rysunkiem lub kompozycją kolorystyczną, należy go w tej postaci zamieścić we wniosku;
  • jeżeli znak towarowy składa się z kilku odrębnych części przeznaczonych do łącznego używania, w szczególności z etykiety, kontretykiety i krawatki, należy przedstawić te części obok siebie w sposób odpowiadający ich rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze; kontur znaku towarowego należy zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na który znak ten ma być nakładany, linią przerywaną;
  • jeżeli znak towarowy składa się z pojedynczego wizerunku ukazującego jego usytuowanie na towarze, należy go wyrazić w sposób odpowiadający rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze; kontur znaku towarowego należy zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na którym znak ten ma być nakładany, linią przerywaną;
  • jeżeli znak towarowy ma formę przestrzenną, należy go wyrazić w postaci rysunku lub fotografii obrazującej jego ogólny wygląd bądź kilku rysunków lub fotografii obok siebie – gdy jego cechy wyróżniające znajdują się na różnych płaszczyznach
  • jeżeli znak towarowy jest hologramem, należy go wyrazić w postaci jednego lub kilku wizerunków ukazujących cały jego efekt hologramowy;
  • jeżeli znak towarowy, w szczególności melodia, nie nadaje się do bezpośredniego graficznego zobrazowania, należy go wyrazić w podaniu pośrednio przez zapis graficzny, pozwalający na jego odtworzenie (nuty, litery obrazujące dźwięki artykułowane).

Szczegółowe informacje na temat tego, jakie dokumenty należy załączyć do wniosku/zgłoszenia znajdziesz TUTAJ.

Urząd patentowy, na wniosek osoby, która właśnie dokonała zgłoszenia, może wydać tzw. dowód pierwszeństwa. Ma on znaczenie, gdy w jednym momencie o ochronę, czyli rejestrację podobnego znaku towarowego ubiega się kilku przedsiębiorców lub jeśli chcesz zgłosić znak do ochrony za granicą.

 

Wniesienie opłaty od zgłoszenia znaku towarowego

Dokonując zgłoszenia znaku towarowego, czyli składając wniosek do urzędu patentowego, musisz uiścić opłatę jednorazową. 

Opłata jednorazowa za przyjęcie znaku do rejestracji wynosi:

  • 450 zł (400 zł przy zgłoszeniu elektronicznym) – za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie
  • 120 zł – opłata za każdą następną klasę

Więcej na temat klas towarowych oraz opłat możesz przeczytać TUTAJ.

Jeżeli zgłoszenia dokonuje w Twoim imieniu pełnomocnik w osobie rzecznika patentowego, radcy prawnego, adwokata lub osoby świadczącej usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych, wówczas należy wnieść również opłatę od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłaty należy wnieść na konto Urzędu Patentowego.

 

Sprawdzenie zgłoszenia

W następnej kolejności urząd patentowy sprawdzi prawidłowość złożonego wniosku oraz załączonych do niego dokumentów. Jeżeli stwierdzi jakieś braki, wówczas wezwie Cię do ich uzupełnienia. 

W przypadku gdy nie wniesiesz opłaty od wniosku, wówczas urząd wezwie Cię do jej uregulowania w terminie 14 dni, jeżeli tego nie zrobisz, wówczas umorzy postępowanie.

 

Ujawnienie zgłoszenia znaku towarowego

Jeżeli Twoje zgłoszenie oraz wszystkie załączone do niego dokumenty są w porządku, a także dokonana została opłata, urząd patentowy ujawni Twoje zgłoszenie e-Wyszukiwarce (PUEUP) w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku.

 

Sprawdzenie, czy może zostać udzielona ochrona

W następnej kolejności Urząd Patentowy sprawdzi, czy może udzielić Ci prawa ochrony zgłoszonego znaku towarowego. Jeżeli uzna, iż zaistniały bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, wówczas wyda decyzję odmowną.

 

Ogłoszenie zgłoszenia znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego

Jeżeli Urząd Patentowy uzna, że znak towarowy można zarejestrować, niezwłocznie poinformuje o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Od tego momentu inne podmioty mają 3 miesiące na wniesienie sprzeciwu. Jednak nie oznacza to, że jeżeli nikt nie wniesie sprzeciwu, znak towarowy zostanie zarejestrowany. Jeżeli w ciągu tych 3 miesięcy, urząd patentowy dowie się o jakiś okolicznościach, które nie pozwolą na zarejestrowanie znaku, wyda decyzję odmowną.

 

Wydanie decyzji

Jeżeli w okresie tych 3 miesięcy nikt nie wniesie sprzeciwu od Twojego zgłoszenia oraz nie pojawią się żadne okoliczności uniemożliwiające rejestrację znaku towarowego, urząd patentowy wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

W sytuacji, gdy do urzędu zgłoszony zostanie sprzeciw od Twojego wniosku, wówczas urząd może, albo całkowicie odmówić rejestracji znaku towarowego, albo udzielić prawa ochronnego na znak towarowy, w zakresie którego sprzeciw nie obejmował lub został uznany za niezasadny.

 

Uprawomocnienie decyzji

Po uprawomocnieniu decyzji Urząd wpisze twój znak towarowy do jawnego rejestru znaków towarowych.

W tym miejscu musisz również liczyć się z koniecznością poniesienia kolejnej opłaty. Opłatę za pierwszy okres ochrony ustala się na podstawie liczby klas towarowych. Opłata za każdą klasę towarową wynosi 400 zł. Okres, na jaki przyznawane jest prawo ochrony, wynosi 10 lat. Jeżeli nie dokonasz tej opłaty, urząd stwierdzi wygaśnięcie decyzji.

 

Wydanie świadectwa i ogłoszenia przyznania prawa

Ostatnim już krokiem w postępowaniu rejestracji znaku towarowego jest ogłoszenie informacji o przyznaniu Ci prawa ochronnego w  Wiadomościach Urzędu Patentowego i wydanie świadectwa ochronnego.

Za opublikowanie ogłoszenia również musisz dokonać opłaty. Jest to jednorazowa opłata w wysokości 90 zł. Jeżeli nie dokonasz tej opłaty, wówczas urząd może wstrzymać wydanie Ci świadectwa ochronnego.

Średnio cała procedura rejestracji znaku towarowego wynosi ok. 5 miesięcy, o ile nie zgłoszenie dokonane jest prawidłowo i nie wpłynie żaden sprzeciw. Warto przed dokonaniem zgłoszenia, sprawdzić, czy nie istnieją znaki towarowe identyczne lub podobne do tego, który chciałbyś zgłosić.

 

Więcej podstawowych informacje i korzyści płynących z rejestracji znaku towarowego możesz znaleźć w TYM ARTYKULE. Warto zastanowić się nad możliwością takiej ochrony swojej marki i jej wizerunku. Możesz także wykorzystać go w swojej spółce z o.o. do optymalizacji opodatkowania. Udzielasz wówczas swojej spółce licencji do skorzystania z takiego znaku. Spółka będzie co miesiąc wypłacała Ci wynagrodzenie z tytułu korzystania ze znaku, tworząc jednocześnie koszt w spółce. W niektórych wypadkach może to okazać się całkiem ciekawym źródłem przychodów bez konieczności płacenia podwójnego opodatkowania w spółce. Więcej na temat wykorzystania logo do optymalizacji podatkowych w spółce możesz przeczytać TUTAJ.

 

A jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat możliwości uzyskania przychodów ze spółki bez podwójnego opodatkowania, koniecznie zajrzyj do naszego poradnika: Vademecum spółki z o.o. 

“VADEMECUM SPÓŁKI Z O.O.”

Kompleksowa pozycja omawiająca prostym językiem wszystkie aspekty prowadzenia firmy w formie spółki z o.o..

Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.