Spółka z o.o.

Kiedy stosować wynagrodzenie dla zarządu, a kiedy wynagrodzenie dla wspólników?

komandytowa

Nowy Ład, nowe przepisy, ciągłe zmiany już istniejących, to obecnie rzeczywistość wszystkich Polaków. Powoduje to konieczność nieustannego śledzenia tych zmian. Od stycznia 2022 r. wraz z Nowym Ładem, zmieniły się również nieco zasady wypłacania wynagrodzenia zarządu spółki z o.o., co spowodowało u wielu przedsiębiorców konieczność zastanowienia się nad korzystniejszym rozwiązaniem, jakim jest wynagrodzenie dla wspólników.

Wynagrodzenie dla zarządu spółki – czym ono jest?

Zarząd spółki najczęściej powołuje się na mocy uchwały wspólników i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie. Zarząd można zatrudnić również na podstawie umowy zlecenie, czy też umowy o pracę. Swoje działania na rzecz spółki może wykonywać nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem. To drugie rozwiązanie jednak bardziej się zaleca – ze względów podatkowych. Wynagrodzenie zarządu z tytułu powołania ustalają wspólnicy, a następnie zatwierdzają uchwałą.

Jak ustalić wysokość wynagrodzenia członka zarządu?

Tak naprawdę, to wysokość wynagrodzenia zależy tylko i wyłącznie od wspólników. Należy jednak pamiętać, aby była ona adekwatna do przychodów spółki. Wynagrodzenie członka zarządu ustalane jest na mocy uchwały i jest ono bardzo elastyczne, można je właściwie co miesiąc zmieniać. Wspólnicy spółki decydują również o częstotliwości wypłacania wynagrodzenia, czy będzie ono wypłacane miesięcznie, kwartalnie, czy może rocznie. Warto również zauważyć, iż w skład tego wynagrodzenia nie muszą wchodzić tylko i wyłącznie wartości pieniężne. Mogą to być również niepieniężne świadczenia takie jak korzystanie z samochodu służbowego, komórki, laptopa, czy prywatnej opieki medycznej.

Oczywiście w przypadku zatrudnienia członka zarządu na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie, zastosowanie tutaj będą miały przepisy określające zasady zawierania tego typu umów. Najczęściej wiąże się to z wieloma czynnościami administracyjnymi oraz koniecznością opłacenia ZUS-u i podatku.

“VADEMECUM SPÓŁKI Z O.O.”

Kompleksowa pozycja omawiająca prostym językiem wszystkie aspekty prowadzenia firmy w formie spółki z o.o..

Jakie zmiany wprowadza Nowy Ład, jeśli chodzi o wynagrodzenie dla zarządu?

Po podjęciu uchwały, która określa zasady wynagrodzenia dla zarządu, staje się ona częścią dokumentacji spółki. Nie ma potrzeby zgłaszać jej do sądu czy urzędu. Jednakże należy pamiętać o okazaniu uchwały w przypadku kontroli, wówczas jest ona podstawą do wypłaty wynagrodzenia zarządowi. Od takiego wynagrodzenia od stycznia 2022 roku opłaca się składkę zdrowotną oraz podatek liczony wg progów podatkowych. Składka zdrowotna wynosi 9% od podstawy brutto.

Zawarcie z członkiem zarządu umowy o pracę, czy umowy zlecenia pociąga za sobą konieczność naliczenia i odprowadzenia przez spółkę z o.o. składek społecznych i zdrowotnych na ogólnych zasadach stosowanych w tego rodzaju umowach.

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Czym jest wynagrodzenie dla wspólników spółki z o.o.?

Wspólnikami spółki są właściciele jej udziałów. Mogą pełnić oni również rolę zarządu spółki. W przypadku małych firm jest to dość powszechne w Polsce, ale nie jest konieczne. Do zarządu można powołać również osobę, która nie jest wspólnikiem w spółce. Co do zasady wspólnicy wpłacają kapitał i oczekują na zyski z firmy wypłacane w postaci dywidendy.

Jak już mówiliśmy zarząd i wspólnicy to często te same osoby, które przy okazji wykonują większość prac na rzecz spółki. Mimo wszystko kodeks spółek handlowych definiuje zakres zadań członków zarządu. Pozwala na to, aby właściciele udziałów wykonywali pracę na rzecz spółki za wynagrodzeniem. Jednak trzeba mocno zaznaczyć, że wynagrodzenie to należy się za prace inne niż te w obowiązkach zarządu.

Art. 176 KSH definiuje wykonywanie przez wspólnika tzw. cyklicznych niepieniężnych świadczeń na rzecz spółki, za które wspólnik może otrzymać wynagrodzenie. Czynności te – ich rodzaj oraz zakres, powinny być określone w umowie spółki. Umowa ta jak wiadomo, musi być zgłoszona w sądzie, jak również każda zmiana w jej treści.

Wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Jednak nie może ono przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

Jak ustalić wysokość wynagrodzenia dla wspólników spółki?

Skoro rodzaj i zakres wykonywanej przez wspólnika pracy na rzecz spółki musi być wpisany w umowę, to czy wynagrodzenie również? Teoretycznie tak. Aczkolwiek obecnie stosuje się najczęściej zapis, że wartości tego wynagrodzenia będą odnosiły się do rzeczywistych stawek rynkowych i każdorazowo to wspólnicy osobną uchwałą będą o tym decydowali. To powoduje większą elastyczność tych zapisów i możliwości wypłaty.

Od wynagrodzenia wspólnika opłaca się podatek wg progów podatkowych. Jednak nie ma obowiązku opłacać składek ZUS. Właśnie z tego powodu tak wiele osób próbuje zamienić wynagrodzenie dla zarządu na wynagrodzenie wspólników. To na co należy zwrócić uwagę to podatek VAT. Jeżeli wspólnik prowadzi poza spółką jednoosobową działalność gospodarczą i jest w niej podatnikiem podatku VAT, wtedy do takiego wynagrodzenia należy ten podatek doliczyć. Upraszczając sprawę – dla wspólników, którzy osiągają dochody do 200 tys. zł rocznie i nie są VAT-owcami z innego tytułu, takie wynagrodzenie pozostanie bez VAT. W przeciwnym wypadku należy doliczyć podatek do wartości wynagrodzenia.

Tak więc podsumowując, wynagrodzenie członka zarządu najczęściej ustalają wspólnicy spółki uchwałą, która określa jego wysokości, sposób i termin wypłaty. Można je zmienić w dowolny momencie i nie ma konieczności tej zmiany zgłaszać do sądu czy urzędu. Wystarczy uchwała, która znajdować się będzie w dokumentacji spółki. Od stycznia 2022 r, wynagrodzenie dla członka zarządu obarczone zostało obowiązkiem uiszczenia składki zdrowotnej w wysokości 9%. W przypadku wynagrodzenia dla wspólnika spółki, zakres i rodzaj wykonywanych przez niego prac musi być określony w umowie spółki i zgłoszony do sądu. Za pracę na rzecz spółki może on otrzymać wynagrodzenie, od którego nie ma obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.