Firma w kryzysie, Zatrudnianie i rozliczanie pracowników

Kiedy mówimy o zwolnieniach grupowych?

zwolnienia grupowe

Jeżeli trudna sytuacja finansowa pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników wymusza na nim rozwiązanie umów o pracę z większą ilością pracowników, powinien sprawdzić, czy zwolnienia nie będą uznane za zwolnienie grupowe, z którymi wiążą się dodatkowe obowiązki pracodawcy. Warunki grupowego zwolnienia reguluje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników może rozwiązać umowy o pracę za porozumiem stron lub za wypowiedzeniem z przyczyn niedotyczących pracowników.

Powyższa ustawa ma zastosowanie, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej (art. 1 ZwolGrupU):

 • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
 • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
 • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

“Jak poprawnie zatrudniać pracowników”

Doszedłeś do momentu, gdzie potrzebujesz rąk do pomocy? Ale kiedy tylko po myślisz o zatrudnieniu kogoś od razu czujesz spory stres związany z administracją?

Podjęcie przez pracodawcę decyzji o zwolnieniach grupowych wiąże się z następującymi obowiązkami:

 • przeprowadzenie konsultacji z zakładową organizacją związkową lub w przypadku jej braku wybranymi przedstawicielami pracowników (art. 2 ust. 1 ZwolGrupU),
 • pisemne zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej oraz powiatowego urzędu pracy o zamiarze grupowego zwolnienia wraz z podaniem przyczyny, liczby zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą, grup zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, okresu, w ciągu którego nastąpi zwolnienie grupowe, proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia, kolejności dokonywania zwolnień pracowników, propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem (art. 2 ust. 3 i 6 ZwolGrupU),
 • zawarcie porozumienia w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia zawiadomienia o zamiarze grupowego zwolnienia z zakładową organizacją związkową regulującego warunki zwolnienia lub w przypadku jej braku ustalenie zasad zwolnienia w regulaminie (art. 3 ust. 1 i ust. 5 ZwolGrupU)
 • zawiadomienie powiatowego urzędu pracy o ustalonych warunkach zwolnienia (art. 4 ust. 1 ZwolGrupU).

Wypowiedzenie nie może nastąpić wcześniej niż po zawiadomieniu powiatowego urzędu pracy o ustalonych warunkach zwolnienia, natomiast rozwiązanie nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zawiadomienia powiatowego urzędu pracy (art. 6 ZwolGrupU).

 

Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?

Zwolnienie grupowe z przyczyn wyłącznie niedotyczących pracowników wiąże się z koniecznością wypłaty odprawy, której wysokość uzależniona jest od stażu pracy i ustalana jest według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 8 ZwolGrupU).

W ramach grupowego zwolnienia pracodawca może zwolnić osoby przebywające na urlopie trwającym co najmniej 3 miesiące lub w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności (art. 5 ust. 3 ZwolGrupU).

Pracownikom objętym szczególną ochroną pracodawca może wyłącznie wypowiedzieć warunki pracy lub płacy, bez możliwości wypowiedzenia umowy o pracę (art. 5 ust. 5 ZwolGrupU).

W sprawach nieuregulowanych w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników stosuje się przepisy Kodeksu pracy (art. 12 ZwolGrupU), zatem pracodawca obowiązany jest:

 • dochować okresów wypowiedzenia,
 • udzielić zaległego urlopu i w miarę potrzeby wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
 • udzielić zwolnienia na poszukiwanie pracy,
 • wydać świadectwa pracy,
 • wyrejestrować pracowników z ubezpieczeń.

WAŻNE!

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, może rozwiązać umowy o pracę z mniejszą ilością osób niż określone w art. 1 ZwolGrupU, wyłącznie z przyczyny niedotyczącej pracowników. Pracodawca w takim wypadku nie musi podejmować opisanych działań, obowiązany jest wyłącznie do wypłaty odprawy uzależnionej od stażu pracy (art. 10 ust. 1 ZwolGrupU). 

Zachęcam Cię również do przeczytania artykułu o tym, jak zmienić warunki umowy o pracę, który możesz przeczytać TUTAJ.

Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.

author-avatar

O Justyna Broniecka

Przedsiębiorca, menadżer. Od prawie 10 lat właścicielka i twarz marki ZUS to nie MUS. Jej misją jest edukacja i uświadamianie klientów odnośnie systemu podatkowego Chce, aby przedsiębiorcy wiedzieli jakie są możliwości oraz z czym wiążą się poszczególne wybory. Przeszkoliła ponad 5 tys osób. Jest często zapraszana na konferencje, wykładowca w szkołach wyższych. Jej szkolenia i wystąpienia oceniane są jako praktyczne, użyteczne i ciekawe. Fanka logicznego myślenia oraz ułatwiania sobie życia. Od prawie 10 lat członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, gdzie doskonali swoje umiejętności przemawiania publicznego oraz zarządzania. Otrzymała tam najwyższy tytuł DTM (Distinguished Toastmaster). Prywatnie pasjonatka podróży, szczególnie do Afryki.